בדרך חזרה

תָמִיד הָנוֹפלִים רִאשׁוֹנִים בָּשׁוּרַה,
הָיוֹם הֶם עוֹזבִים אוֹתָנוּ כֶּקבוּצָה.
צֶעִירִים הָיוּ.
וֶכָּך יִשָׁאַרוּ.
פָּעָם אֳחַרֵי אָסוֹן הָיִינוּ מִתלָכּדִים,
הָיוֹם כּשֶׁזֵה קוֹרֶה אָנַחנוּ מֵפוֹרַדִים.
אָחַרֵי הָגֶהֶנוֹם.
אָחַרֵי הָשׁכּוֹל.
נָכוֹן- שׁמִי הוֹפִיע בֶּתוֹך מוֹדָעָה,
לִיווִיתֶם אוֹתִי בֶּדָרכִּי הָאַחרוֹנַה.
שׁוֹמֵע הָכּול.
וֶרוֹאֶה הָכּול.
לא הֶבָנתִי אֶת מִי אָתֶם מֶבַכִּים,
הָאִם זֶה אוֹתִי אוֹ אֶת שׁאָר הָבַּנִים ?
מֵכֹּל הָעֵינַיִים,
דמָעוֹת כָּמַיִם.
אִם מוֹתִי הוּא תָמרוּר עָצוֹר,
הָלֵווַאי שֶּׁתֶדעוּ כִּיוּון לִבחוֹר.
גָם לָנֶקָמַה אֵין תִּקווַה,
אוּלַי זוֹ קֶצַת נֶחָמַה !!

אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.