יונה ליבנת כנף

יונה לבנה שלי

פָּתַחת לִי צוהַר לֶלִיבֵּך.

יוֹנַה צחוֹרַה בָּדֶרֵך

רוֹאַה אֶת הָנֵעֶלַם

הַנִסתַר עָלֶי עוֹלַם.

.

יוֹנַתִי לִבנַת כָּנַף

נוּחִי עָל קֵצֶה עָנַף.

הָבִיאִי לִי מֵמֶרחַקִים

חוֹכמָה וֵקצַת אַחכִּים.

.

אָת חֵלֶק מֵלִיבִּי

חַפּשִׂי אֶת אָהַבַתִי

כֵּעִיוֶור טִיפֶּשׁ אִיבָּדֶתִי.

.

יוֹנָתִי הָלֵבָנַה

כּאַשֶׁר תִמצֵאִי אֶת הָאַבֵדה.

תָּדרִיכִי אוֹתִי בֵּבַקָשַׁה

לֶאַט בֶּזֵהִירוּת לֶתוֹכַה.

.

כָּך לא אָרגִישׁ כּואֶב

אֵהֶיֵה בֶּזכוּתֶך אָדַם אוֹהֶב.

שַׁבת אֶלַי יוֹנַה

אֶת אָהַבָתִי בּוֹנָה.

.

כּמוֹ קֶן רַך וֵעַגוֹל

אָהַבָה זֶה גָדוֹל.

לא אֵדַע לֶהָחזִיק בַּך אֶיך

כַּנָף לֶבַנָה לא אֶלַכלֶך.

.

אֶת כּנַפַיִי כּבַר לִכלַכתִי

לֶנַקוֹתַן לא הֵשׂכַּלתִי.

תָחַת כָּנפֶך כֵּמוֹ גוֹזַל

הוֹפֶכֵת אותִי לֵבָּר מָזַל.

.

יוֹנָתִי אוֹהָב אותָך מֶאוד מאוד

הִשָׁאַרִי אִיתִי עוֹד וֵעוֹד .

אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.